Stage 1 SCC Tour Easter 2006 - razorsharp
Guiseppe Cirella (Johns Bikes) Elite A.

Guiseppe Cirella (Johns Bikes) Elite A.

sunnycoasttourstage