Stage 1 SCC Tour Easter 2006 - razorsharp
Elite C lap one.

Elite C lap one.

sunnycoasttourstage